داکتر سید فاروق حسینی

متخصص جراحی چشم

مدیر کل، دایرکتر و رئیس شفاخانه چشم روشنا
سید فاروق حسینی

مدیر کل، دایرکتر و رئیس شفاخانه چشم روشنا

استاد دانشکده طب دانشگاه هرات

معرفی کامل: معاون پروفیسور امراض چشم، دیپارتمنت چشم دانشکده طب دانشگاه هرات، رئیس شفاخانه چشم روشنا هرات، افغانستان.

فیلوی افتلمولوژی چشم کودکان از دانشگاه LMU مونشن آلمان.

تجربه کاری: پنج سال تجربه در بخش امراض داخله و اطفال، ۱۴ سال تجربه در بخش جراحی و امراض چشم. ۱۷ سال تجربه در آموزش علوم طبی منحیث استاد کرسی افتلمولوژی و معاون علمی دانشکده طب دانشگاه هرات. چندین دوره معاون و مسوول ارتباطات بین المللی انجمن دکتوران چشم افغانستان. عضو هیئت رئیسه انجمن جراحان حوزه غرب افغانستان.

تخصص: جراحی و امراض چشم

فوق تخصص: جراحی و امراض چشم کودکان و استرابسموس