داکتر عزیز الرحمن نیازی

داکتر معالج

رئیس دانشکده ی طب دانشگاه هرات و داکتر معالج در شفاخانه روشنا
عزیز الرحمن نیازی

رئیس دانشده طب دانشگاه هرات و همچنان دارای درجه تخصص در رشته انتانی از کشور استرالیا