همه پست ها در تحقیقات انتانی چشم

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

لینک قسمت چهارم!

مناقشه

هدف این تحقیق، بررسی کلینیکی اپیدیمی اخیر EKC در شهر هرات و میزان آگاهی مریضان دربارۀ این سندروم می­باشد. مهم­ترین یافتۀ این تحقیق تنوع کلینیکی مرض در بین مریضان مصاب می­باشد. چنانچه در تصویر ۴ دیده می­شود، تمام مریضان مصاب از سرخی چشم رنج می­بردند. عکس­العمل فولیکولر نیز تقریباً در تمام مریضان به ملاحظه می­رسد. یافته­های این تحقیق، همخوانی کامل با یافته­های تحقیقات گزارش شدۀ بین­المللی دارد که در آنها نیز سرخی چشم، عکس­العمل فولیکولر، افرازات قیحی-مخاطی، تورم پلک­ها و اشک­ریزی مهم­ترین تظاهرات کلینیکی EKC گزارش شده­است.۶،۸،۱۱-۱۳ در حقیقت، سرخی، افرازات قیحی-مخاطی و اشک­ریزی است که مریض را مجبور به جستجوی تداوی می­نماید.

به تعداد ۹۳% مریضان تحت مطالعه، کمتر از ۵۰ سال عمر داشته­اند، که از این جمله، ۳۶ تن در دهۀ

ادامه

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت چهارم)

لینک قسمت سوم!

نتایج

به صورت مجموعی، در این تحقیق، یک صد مریض مصاب EKC که در شفاخانۀ چشم روشنا از اول ماه اسد تا اخیر ماه جدی سال ۱۳۹۴ مراجعه کردند تحت مطالعه قرار گرفت. اوسط عمر مریضان تحت مطالعه ۱۵ ± ۲۷ سال بود. جوانترین مریض یک ماه و مسن ترین مریض ۷۰ سال سن داشت. تصویر ۱ تعداد مریضان را در هر کتگوری سنی نشان می­دهد.

تصویر 1. تعداد مریضان در هر کتگوری سنی

تصویر ۱. تعداد مریضان در هر کتگوری سنی

طوری که در تصویر ۱ دیده می شود،

ادامه

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت سوم)

لینک قسمت دوم!

مواد و روش

این تحقیق به شکل Prospective در ظرف شش ماه، از اول ماه اسد تا اخیر ماه جدی سال ۱۳۹۴ بالای یک صد مریض مصاب به EKC در شهر هرات که به شفاخانۀ چشم روشنا مراجعه نموده­بودند انجام شد. بعد از مراجعه به شفاخانه، دید تمام مریضان با استفاده از فورمت دیجیتل Snellen Chart تعیین و در فورمۀ مخصوص درج گردید. بعداً از هر مریض تاریخچۀ مکمل اخذ شده و مریضانی که از اعراض کلینیکی شایع EKC شامل سرخی چشم، اشکریزی، احساس جسم اجنبی، افرازات مخاطی قیحی، درد، خارش، سوزش و بزرگ و دردناک شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش شکایت داشتتد، شامل تحقیق شده و با slit lamp معاینه گردیدند. علایم کلینیکی و اختلاطات شایع EKC مانند غشای کاذب در روی منضمه و SEI، که هنگام معاینه با slit lamp یافت گردید، نیز در جدول مخصوص تحقیق درج شد. بعد از معاینۀ هر مریض، دست ها توسط محلول ضد عفونی کننده پاک گردید.

برای بررسی میزان آگاهی مریضان دربارۀ EKC، از هر مریض چهار سوال عمومی زیر در بارۀ مرض پرسیده شد:

  1. آیا قبلاً در بارۀ EKC معلومات داشتید؟
  2. آیا کسی از اعضای فامیل تان و یا یکی از کسانی که با شما در تماس صمیمی قرار دارد به مرض مصاب است؟
  3. آیا بعد از اینکه مطمئن شدید که به EKC مصابید، یا شخص دیگری به این سندروم مصاب است، تدابیر وقایوی را مورد توجه قرار داده­اید؟
  4. آیا در این اواخر در حوض­های آب بازی عمومی، آب بازی کرده­اید؟
ادامه

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

پوهنمل دکتور عزیزالرحمن نیازی استاد دیپارتمنت صحت عامه و امراض انتانی پوهنحی طب هرات

پوهنیار دکتور سید فاروق حسینی استاد دیپارتمنت جراحی پوهنحی طب هرات

چکیده

مقدمه: سندروم التهاب قرنی-منضمی یا Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC) از جملۀ شایع­ترین انتانات چشم است که توسط ادینویویروس­ها ایجاد می­شود. این سندروم بسیار ساری بوده باعث ایجاد اپیدیمی­های گسترده می­شود. در شهر هرات از سه سال به این طرف، این سندروم شیوع گسترده­ای یافته و خطرات صحت عامه­ای زیادی را ایجاد کرده­است.

هدف: هدف این تحقیق را ارزیابی تنوع کلینیکی EKC، اختلاطات، و سطح آگاهی مریضان در بارۀ این سندروم بوده­است.

ادامه