همه پست ها در سهولت ها

نصب و راه اندازی سیستم Techno Vision (مدیریت شفاخانه چشم)

نصب و راه اندازی سیستم Techno Vision (مدیریت شفاخانه چشم)

شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا به همکاری شرکت تولید نرم افزار آراد اولین نسخه آزمایشی سیستم مدیریت شفاخانه چشم، تحت نام Techno Vision را نصب و راه اندازی نمود. این سیستم با قابلیت ثبت مشخصات مریض ها، ثبت سوابق مریضی ها،

ادامه