وردپرس

.بلاگ نوشته ها

تحقیقات، مطالعات و مقالات علمی و آخرین رویداد های شفاخانه چشم روشنا را در این قسمت دنبال کنید.

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت چهارم)

لینک قسمت سوم!

نتایج

به صورت مجموعی، در این تحقیق، یک صد مریض مصاب EKC که در شفاخانۀ چشم روشنا از اول ماه اسد تا اخیر ماه جدی سال ۱۳۹۴ مراجعه کردند تحت مطالعه قرار گرفت. اوسط عمر مریضان تحت مطالعه ۱۵ ± ۲۷ سال بود. جوانترین مریض یک ماه و مسن ترین مریض ۷۰ سال سن داشت. تصویر ۱ تعداد مریضان را در هر کتگوری سنی نشان می­دهد.

تصویر 1. تعداد مریضان در هر کتگوری سنی

تصویر ۱. تعداد مریضان در هر کتگوری سنی

طوری که در تصویر ۱ دیده می شود، مریضان در هفت کتگوری سنی تقسیم شده که هر کتگوری شامل یک دهۀ عمر می­باشد. بیشترین مریضان (۳۶ نفر) بین ۲۱-۳۰ سال سن داشتند، به تعداد ۱۹ مریض هم بین سنین ۱۱-۲۰ سال داشته ولی کمترین مریضان بین سنین ۵۱-۷۰ سال داشته اند.

همچنان مصابیت یک­طرفه یا دوطرفۀ چشم مریضان به EKC در این تحقیق ارزیابی گردید. تصویر ۲ تعداد مریضان را نظر به مصابیت یک­طرفه و دو طرفه به EKC نشان می­دهد.

 تصویر 2. میزان مصابیت یک­طرفه و دوطرفه چشم مریضان به EKC

تصویر ۲. میزان مصابیت یک­طرفه و دوطرفه چشم مریضان به EKC

طوری­که در تصویر ۲ دیده می­شود، از بین این مریضان، ۳۲ نفر مصاب EKC دوطرفه و ۶۸ نفر مصاب EKC یک­طرفه بوده­ اند. از میان این ۶۸ نفر نیز، ۳۳ نفر چشم راست شان و ۳۵ نفر چشم چپ شان مصاب بود. هیچ تفاوت آماری معنی­داری بین این ارقام دریافت نشد ۰.۹۸p=.

برای ارزیابی وقوعات این مرض در ماه­های مختلف (ماه اسد تا جدی)، تعداد مریضان در هر ماه نیز محاسبه گردید. تصویر ۳ نشان­دهندۀ تعداد مریضان در هر ماه می­باشد.

تصویر 3. تعداد مریضان به تفکیک ماه­های سال

تصویر ۳. تعداد مریضان به تفکیک ماه­های سال

طوری­که دیده می­شود دو سوم واقعات ثبت شده در این تحقیق در جریان ماه­های عقرب (۲۴ نفر)، قوس (۲۱ نفر) و جدی (۲۲ نفر) ثبت شده­است. این بدین معنی است که بیشترین واقعات EKC در این تحقیق در فصل­های خزان و زمستان به ثبت رسیده­است.

بخش مهم این تحقیق، بررسی تنوع کلینیکی و فیصدی شیوع اعراض و علایم کلینیکی مختلف مرض در بین مصابین بود. تصویر ۴ فریکوینسی تظاهرات کلینیکی مختلف مرض در مصابین را نشان می­دهد. طوری­که در تصویر ۴ به ملاحظه می­رسد، تمام مریضان از سرخی چشم رنج برده و تقریباً تمام مریضان (۹۴%) نیز هم­زمان عکس­العمل فولیکولی را در منضمۀ چشم شان نشان دادند. در حدود ۹۰% مریضان از افرازات قیحی-مخاطی، تورم و اشک­ریزی شکایت داشته و کمی بیشتر از ۸۵% مریضان از خارش و احساس جسم اجنبی در چشم شان رنج می­بردند. سه چهارم مریضان نیز درد را در چشم مصاب تجربه کردند و به میزان کم­تری احساس سوزش (۷۰%) و حساسیت به مقابل نور (۶۶%) نشان داده­اند.

تصویر 4. فریکوینسی اعراض و علایم کلینیکی در مریضان تحت مطالعه

تصویر ۴. فریکوینسی اعراض و علایم کلینیکی در مریضان تحت مطالعه

بخش مهم دیگر این تحقیق بررسی شیوع اختلاطات در بین مریضان تحت مطالعه بود. تصویر ۵ تعداد مریضانی که مصاب به انواع مختلف اختلاطات EKC گردیده بودند نشان می­دهد.

تصویر 5. بررسی شیوع اختلاطات در مریضان تحت مطالعه

تصویر ۵. بررسی شیوع اختلاطات در مریضان تحت مطالعه

طوری­که در تصویر ۵ دیده می­شود، تقریباً نیمی از این مریضان، از lymphadenopathy شکایت داشته در حالی­که در ۱۹% شان SEI و در ۱۱% مریضان تشکیل غشای کاذب به ملاحظه رسید. همچنان تعداد مریضانی که از یک و یا دو اختلاط EKC در عین زمان رنج می­بردند نیز محاسبه و با هم مقایسه گردید. تصویر ۶ تعداد مریضانی را که از یک، دو و یا هیچ اختلاط EKC در عین زمان رنج می­بردند نشان می­دهد.

تصویر 6. بررسی تعداد مریضانی که دو، یک یا هیچ اختلاطی را نشان نداده­اند

تصویر ۶. بررسی تعداد مریضانی که دو، یک یا هیچ اختلاطی را نشان نداده­اند

طوری­که در تصویر ۶ دیده می­شود، ۳۶% مریضان هیچ نوع اختلاطی را نشان نداده، ۵۲% تنها یک اختلاط را نشان داده در حالیکه ۱۲ نفر دو اختلاط در عین زمان نزد شان مشاهده شده­است. شایان ذکر است مریضانی که به SEI به حیث اختلاط EKC مصاب شده­بودند، دید شان نسبت به مریضان دیگر کاهش یافته و خصوصاً مریضانی که تعداد SEI شان زیادتر و یا SEI شان در مقابل مردمک قرار داشت از کمی دید و دیدن هاله­های نورانی در اطراف روشنایی لامپ رنج می­بردند. قابل ذکر است که ۴۱ مریض در عین زمان lymphadenopathy و عکس­العمل فولیکولر را نشان داده­اند، در ۵۸% مریضان تنها یکی از این دو به مشاهده رسیده و تنها در یک مریض هیچ کدام از این دو دیده نشده­است.

در بررسی میزان آگاهی مریضان تحت مطالعه از شیوع این مرض ویروسی در شهر هرات، معلوم گردید که ۶۴ نفر از مریضان حداقل یکی از اعضای فامیل یا همکاران بسیار نزدیک شان به چنین مرض مصاب بوده­اند. متأسفانه دیده شد که تنها نیمی از مریضان (۵۲ نفر) در بارۀ شیوع این مرض آگاهی داشتند که از این تعداد نیز تنها ۱۵ نفر اهتمامات پیشگیرانه سرایت مرض به دیگران را رعایت نمودند. سه نفر از مریضان چند روز قبل از مصابیت به مرض در حوض­های عمومی آب بازی کرده­بودند که ممکن آب آلوده منشأ ویروس و انتان شان بوده باشد.

به تعداد ۴۰ نفر از مریضان قبل از مراجعه به شفاخانۀ روشنا، به داکتران متخصص چشم مراجعه و برای شان دوا تجویز گردیده­بود. در حالی­که ۳۷ نفر نیز تنها با مراجعه به دواخانه­ها دوا دریافت نموده­بودند. ۲۳ نفر از مریضان اصلاً قبل از مراجعه به شفاخانه دوایی دریافت ننموده­بودند. اوسط زمان مراجعۀ مریضان به شفاخانه از زمان شروع اعراض و علایم کلینیکی ۳ ± ۸ روز بوده است.

لینک قسمت آخر!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *