همه پست های برچسب سرخی چشم

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

پوهنمل دکتور عزیزالرحمن نیازی استاد دیپارتمنت صحت عامه و امراض انتانی پوهنحی طب هرات

پوهنیار دکتور سید فاروق حسینی استاد دیپارتمنت جراحی پوهنحی طب هرات

چکیده

مقدمه: سندروم التهاب قرنی-منضمی یا Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC) از جملۀ شایع­ترین انتانات چشم است که توسط ادینویویروس­ها ایجاد می­شود. این سندروم بسیار ساری بوده باعث ایجاد اپیدیمی­های گسترده می­شود. در شهر هرات از سه سال به این طرف، این سندروم شیوع گسترده­ای یافته و خطرات صحت عامه­ای زیادی را ایجاد کرده­است.

هدف: هدف این تحقیق را ارزیابی تنوع کلینیکی EKC، اختلاطات، و سطح آگاهی مریضان در بارۀ این سندروم بوده­است.

ادامه