همه پست های برچسب EKC

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

لینک قسمت چهارم!

مناقشه

هدف این تحقیق، بررسی کلینیکی اپیدیمی اخیر EKC در شهر هرات و میزان آگاهی مریضان دربارۀ این سندروم می­باشد. مهم­ترین یافتۀ این تحقیق تنوع کلینیکی مرض در بین مریضان مصاب می­باشد. چنانچه در تصویر ۴ دیده می­شود، تمام مریضان مصاب از سرخی چشم رنج می­بردند. عکس­العمل فولیکولر نیز تقریباً در تمام مریضان به ملاحظه می­رسد. یافته­های این تحقیق، همخوانی کامل با یافته­های تحقیقات گزارش شدۀ بین­المللی دارد که در آنها نیز سرخی چشم، عکس­العمل فولیکولر، افرازات قیحی-مخاطی، تورم پلک­ها و اشک­ریزی مهم­ترین تظاهرات کلینیکی EKC گزارش شده­است.۶،۸،۱۱-۱۳ در حقیقت، سرخی، افرازات قیحی-مخاطی و اشک­ریزی است که مریض را مجبور به جستجوی تداوی می­نماید.

به تعداد ۹۳% مریضان تحت مطالعه، کمتر از ۵۰ سال عمر داشته­اند، که از این جمله، ۳۶ تن در دهۀ

ادامه

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت اول)

پوهنمل دکتور عزیزالرحمن نیازی استاد دیپارتمنت صحت عامه و امراض انتانی پوهنحی طب هرات

پوهنیار دکتور سید فاروق حسینی استاد دیپارتمنت جراحی پوهنحی طب هرات

چکیده

مقدمه: سندروم التهاب قرنی-منضمی یا Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC) از جملۀ شایع­ترین انتانات چشم است که توسط ادینویویروس­ها ایجاد می­شود. این سندروم بسیار ساری بوده باعث ایجاد اپیدیمی­های گسترده می­شود. در شهر هرات از سه سال به این طرف، این سندروم شیوع گسترده­ای یافته و خطرات صحت عامه­ای زیادی را ایجاد کرده­است.

هدف: هدف این تحقیق را ارزیابی تنوع کلینیکی EKC، اختلاطات، و سطح آگاهی مریضان در بارۀ این سندروم بوده­است.

ادامه