همه پست های برچسب Keratoconjunctivitis

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

لینک قسمت چهارم!

مناقشه

هدف این تحقیق، بررسی کلینیکی اپیدیمی اخیر EKC در شهر هرات و میزان آگاهی مریضان دربارۀ این سندروم می­باشد. مهم­ترین یافتۀ این تحقیق تنوع کلینیکی مرض در بین مریضان مصاب می­باشد. چنانچه در تصویر ۴ دیده می­شود، تمام مریضان مصاب از سرخی چشم رنج می­بردند. عکس­العمل فولیکولر نیز تقریباً در تمام مریضان به ملاحظه می­رسد. یافته­های این تحقیق، همخوانی کامل با یافته­های تحقیقات گزارش شدۀ بین­المللی دارد که در آنها نیز سرخی چشم، عکس­العمل فولیکولر، افرازات قیحی-مخاطی، تورم پلک­ها و اشک­ریزی مهم­ترین تظاهرات کلینیکی EKC گزارش شده­است.۶،۸،۱۱-۱۳ در حقیقت، سرخی، افرازات قیحی-مخاطی و اشک­ریزی است که مریض را مجبور به جستجوی تداوی می­نماید.

به تعداد ۹۳% مریضان تحت مطالعه، کمتر از ۵۰ سال عمر داشته­اند، که از این جمله، ۳۶ تن در دهۀ

ادامه