وردپرس

.بلاگ نوشته ها

تحقیقات، مطالعات و مقالات علمی و آخرین رویداد های شفاخانه چشم روشنا را در این قسمت دنبال کنید.

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

بررسی شیوع سندروم التهاب منضمی – قرنی (Epidemic Keratoconjunctivitis) در شهر هرات (قسمت آخر)

لینک قسمت چهارم!

مناقشه

هدف این تحقیق، بررسی کلینیکی اپیدیمی اخیر EKC در شهر هرات و میزان آگاهی مریضان دربارۀ این سندروم می­باشد. مهم­ترین یافتۀ این تحقیق تنوع کلینیکی مرض در بین مریضان مصاب می­باشد. چنانچه در تصویر ۴ دیده می­شود، تمام مریضان مصاب از سرخی چشم رنج می­بردند. عکس­العمل فولیکولر نیز تقریباً در تمام مریضان به ملاحظه می­رسد. یافته­های این تحقیق، همخوانی کامل با یافته­های تحقیقات گزارش شدۀ بین­المللی دارد که در آنها نیز سرخی چشم، عکس­العمل فولیکولر، افرازات قیحی-مخاطی، تورم پلک­ها و اشک­ریزی مهم­ترین تظاهرات کلینیکی EKC گزارش شده­است.۶،۸،۱۱-۱۳ در حقیقت، سرخی، افرازات قیحی-مخاطی و اشک­ریزی است که مریض را مجبور به جستجوی تداوی می­نماید.

به تعداد ۹۳% مریضان تحت مطالعه، کمتر از ۵۰ سال عمر داشته­اند، که از این جمله، ۳۶ تن در دهۀ سوم زندگی­شان به سر می­بردند. البته باید در نظر داشت که بیشتر اشخاصی که در این کتگوری سنی قرار دارند، اشخاص فعال­تر جامعه بوده و سروکار بیشتری با مردم در اجتماع دارند. تفاوت آماری معنی داری بین تعداد مریضان شامل کتگوری­های سنی در دهۀ اول، دوم، چهارم و پنجم دیده نشد. یافته­های این تحقیق با نتایج مطالعات گزارش شدۀ قبلی همخوانی دارد. مثلاً در یک تحقیقی که روی EKC توسطGhebremedhin  در سال ۲۰۱۴ انجام شد، معلوم گردید که EKC در تمام رده­های سنی واقع شده ولی شیوع بیشتری در بین جوانان دارد.۱۲

از نقطه نظر مصاب شدن یک یا هر دو چشم مریضان به سندروم EKC، دو سوم مریضان شامل این تحقیق (۶۸%) تنها یک چشم شان تظاهرات کلینیکی EKC را نشان داده­است و یک سوم دیگر مریضان در هر دو چشم شان، اعراض و علایم کلینیکی این مریض یافت گردیده­است. در حقیقت این یکی از خصوصیات وصفی EKC است و در تحقیقات Rowe و همکاران در سال ۱۹۵۳؛ و Abelson و Shapiro در سال ۲۰۱۶ نیز چنین آماری گزارش شده­است.۸،۱

بیشترین (۶۷%) مریضان شامل این تحقیق، در ماه­های عقرب، قوس و جدی به شفاخانۀ روشنا مراجعه نمودند. این نشان­دهندۀ اینست که بیشترین واقعات این سندروم در جریان خزان و زمستان به وقوع پیوسته­است. یافته­های چندین تحقیق قبلی که در کشورهای دیگر انجام شده نیز تأیید کنندۀ این موضوع است. ۸،۱ در تحقیقات این محققین نیز بیشترین واقعات این مرض در خزان و زمستان گزارش شده­است. علت اصلی این امر ممکن تماس­های نزدیک­تر افراد در جریان فصول خزان و زمستان، تهویۀ کمتر اتاق­ها به علت بسته بودن دروازه­ها و کلکین­های اتاق­ها و یا توانایی ویروس به زنده ماندن در هوای سردتر باشد.

واضح است که اگر EKC به صورت صحیح تداوی نشود، می تواند اختلاطات متعددی را ایجاد نماید. فریکوینسی مهم­ترین اختلاطات EKC که عبارت اند از Lymphadenopathy، تولید غشای کاذب، و Sei نیز در این تحقیق بررسی گردید. طوری­که در تصویر ۵ دیده می­شود، Lymphadenopathy مکررترین اختلاط این سندروم در نزد مریضان تحت مطالعه را تشکیل می­دهد زیرا تقریباً نیمی از این مریضان از بزرگ و دردناک شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش حکایه نمودند. قابل ذکر است که به تعداد ۴۱ نفر از مریضان تحت مطالعه، در عین زمان Lymphadenopathy و عکس­العمل فولیکولر منضمه را نشان دادند. این به خاطریست که هر دوی این تظاهرات کلینیکی جزئی از عکس­العمل سیستم لمفاوی مریض در مقابل محرک­های انتی جنیک تازه در بدن می­باشند. در همین ارتباط،Pavan-Langston  در سال ۲۰۰۸ در کتاب خود گزارش داده­است که تقریباً یک سوم تا نیم مریضان مصاب EKC، در عین زمان از بزرگ و دردناک شدن عقدات لمفاوی اطراف گوش و عکس­العمل فولیکولر منضمۀ چشم مصاب رنج می­بردند؛۳ که این یافته با نتایج بدست آمده در این تحقیق (۴۱%) همخوانی کامل دارد.

اختلاط دیگر، رسوبات تحت اپیتیلیوم یا Sei، در نزد ۱۹% مریضان دیده شد که به درجات مختلف باعث کاهش دید این مریضان گردید. مریضانی که دارای تعداد زیادتر Sei بوده و یا Sei شان در مرکز قرنیه و روبروی مردمک چشم قرار داشت، از کاهش بیشتر دید رنج می­بردند. برای این مریضان استروئید و اشک مصنوعی برای حد اقل دو ماه تجویز گردید و به صورت متناوب، معاینات دید و فشار چشم این مریضان ارزیابی شد. در تحقیقات قبلی که روی EKC در سطح بین­المللی گزارش شده نیز مهم­ترین عامل کاهش یا تشوش دید در مریضان مصاب EKC موجودیت Sei خوانده شده و همچنان بر لزوم تجویز استروئید و دواهای Immunosuppressive مثل Cyclosporine ها برای تداوی آن تأکید گردیده­است.۱۰ اما آمار بدست آمده در این تحقیق در ایجاد SEI در مریضان تحت مطالعه، بسیار کمتر از آنچه است که در تحقیق Rowe و همکاران  در سال ۱۹۵۳ و Abelson و Shapiro در سال ۲۰۱۶ مشاهده می­شود. محققین فوق گزارش داده­اند که در حدود ۳۰% تا ۵۰% مریضان مصاب EKC انفلتریشن­های زیر اپیتیلی را نشان می­دهند. این در حالیست که در این تحقیق، تنها ۱۹% مریضان از ایجاد SEI رنج برده­اند. مهم­ترین عاملی که می­تواند بر کاهش شیوع SEI در مریضان تحت مطالعه در این تحقیق مؤثر باشد، استفاده از استروئید ها از ابتدای دورۀ تداوی و شروع تظاهرات کلینیکی است. باوجودی­که استروئیدها باعث طولانی­تر شدن دورۀ مرض در نزد مریض شده می­توانند، در عین حال می­توانند از بروز اختلاطاتی همچون SEI و غشای کاذب در روی منضمه جلوگیری کنند.

کم­ترین اختلاط EKC که در این تحقیق به آن دست یافتیم، تولید غشای کاذب در چشم مصاب بود. حدود یک دهم مریضان تحت مطالعه در این تحقیق، به این اختلاط مبتلا شدند. به مجرد مشاهده، بعد از بی­حسی موضعی چشم مصاب با قطرۀ تتراکائین، غشای کاذب با swab stick پاک گردید و به مریض دواهای ضروری تجویز گردید.

در بخش اخیر این تحقیق کوشش به عمل آمد تا میزان آگاهی مریضان در بارۀ EKC و ساری بودن آن جستجو گردد. متأسفانه تنها نیمی از مریضان تحت مطالعه، دربارۀ این سندروم آگهی داشته و تنها ۱۵ نفر از مریضان اهتمامات وقایوی را مورد توجه قرار داده­بودند. این یک واقعیت بسیار مأیوس کننده ایست که با وجود شیوع بسیار گستردۀ این مرض، طبیعت بسیار ساری آن و خطراتی که این سندروم به دید مریض متوجه می­نماید، هنوز هم تعداد زیادی از باشندگان هرات معلومات کافی دربارۀ این مرض ندارند. این در حالیست که ۶۴% مریضان در این تحقیق، از مصاب بودن حداقل یک نفر از اعضای فامیل و یا اشخاص نزدیک­شان به این سندروم حکایه نمودند.

نکتۀ قابل توجه دیگر این است که بیشتر از یک سوم مریضان تحت مطالعه در این تحقیق، قبل از مراجعه به شفاخانه تنها به گرفتن دوا از دواخانه­ها اکتفا نموده و اکثریت شان از استروئیدها استفاده نموده­بودند. به علت خطر بسیار زیادی که استفادۀ استروئیدها روی بالابردن فشار داخل چشم و ایجاد آب سیاه در مریضان دارد هر مریضی که قبل از مراجعه به شفاخانه از استروئیدها استفاده نموده بود، فشار داخل چشمش ارزیابی گردید. این خود احتمال منتن شدن وسایل طبی را بالا برده و باعث گسترش بیشتر EKC از مریضی به مریض دیگر می­گردد. در این تحقیق، کوشش نهایی به عمل آمد تا از منتن شدن وسایل جلوگیری شده یا در صورت منتن شدن، وسیلۀ مذکور به صورت معیاری ضدعفونی شود.

۱         نتیجه گیری نهایی

میزان معلومات مردم شهر هرات دربارۀ سندروم EKC بسیار کم بوده و این باعث ایجاد یک اپیدیمی گسترده در سطح این شهر شده­است. بیشترین مصابین از سرخی چشم، افرازات قیحی-مخاطی، اشک­ریزی و تورم پلک­ها رنج برده­اند. بسیار مهم است تا مسئولین صحت عامه و ولایت هرات، تدابیری را برای بالابردن معلومات مردم در بارۀ این سندروم روی دست بگیرند.

۲         پیشنهادات

برای جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیشتر EKC در جامعه اهتمامات و تدابیر پیشگیرانه باید در نظر باشد که از جمله می­توان به مهم­ترین آنها که قرار ذیل است اشاره کرد:

 1. اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه­های جمعی و پرطرفدار دربارۀ فکتورهای خطر مصابیت و چگونگی پیشگیری از آنها
 2. تشویق مریضان به تجرید وسایل و لوازم شان در خانه و استفاده نکردن دیگران از وسایل مریضان
 3. ترغیب مریضان به دست ندادن و برقرار نکردن تماس صمیمی با اشخاص غیرمصاب
 4. دور انداختن دستمال کاغذی­های منتن به صورت صحیح به داخل سطل آشغال مخصوص که خطری را متوجه اشخاص غیر مصاب ننماید
 5. استفاده نکردن از دواها بدون نسخۀ داکتر متخصص چشم
 6. مراجعه به شفاخانه­ها و داکتران متخصص چشم به مجرد ایجاد اولین تظاهرات کلینیکی و سرخی چشم
 7. ضدعفونی کردن دست­ها و وسایل طبی بعد از معاینۀ هر مریض مصاب
 8. عدم استفادۀ خودسرانه از دواهای چشم به خصوص استروئیدها بدون نسخۀ داکتر متخصص

References

 1. Rowe WP, Huebner RJ, Gilmore LK. Isolation of a cytopathogenic agent from human adenoids undergoing spontaneous degeneration in tissue culture. Proc Soc Exp Biol Med 1953;84(3):570-573.
 2. Maranhao AG, Soares CC, Albuquerque MC, Santos N. Molecular epidemiology of adenovirus conjunctivitis in Rio de Janeiro, Brazil, between 2004 and 2007. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2009;51(4):227-9.
 3. Pavan-Langston D. Viral Diseases of the Cornea and External Eye. In: Power WJ, Azar DT, eds. Principles and Practices of Ophthalmology, vol 1. Canada: Elsevier, 2008.
 4. Gigliotti F, Williams WT, Hayden FG. Etiology of acute conjunctivitis in children. J Pediatr 1981;98(4):531-536.
 5. Kaneko H, Ishiko H, Ohguchi T. Nucleotide sequence variation in the hexon gene of human adenovirus type 8 and 37 strains from epidemic Keratoconjunctivitis patients in Japan. J Gen Virol 2009;90(9):2260-2265.
 6. Pihos AM. Epidemic Keratoconjunctivitis: A review of current concepts in management. Journal of Optometry 2013;6:69-74
 7. Pleyer U, Birnbaum F. Adenoviral Keratoconjunctivitis 2015;112(5):459-469
 8. Abelson MB, Shapiro, Aron. A guide to understanding adenovirus, the diseases it causes and the best ways to treat these conditions. Review of Ophthalmology 2016;16(4)
 9. Cheung D, Bremner J, Chan JTK. Epidemic Keratoconjunctivitis: do outbreaks have to be epidemic? 2003;17:356-363.
 10. Romanowski EG, Pless P, Yates KA, Gordon YJ. Topical cyclosporine A inhibits subepithelial immune infiltrates but also promotes viral shedding in experimental adenovirus models. Cornea 2005;24(1):86-91.
 11. Bialasiewicz A. Adenoviral Keratoconjunctivitis. Sultan Qabus University Medical Journal 2007;7(1):15-23
 12. Gonzalez-Lopez JJ, Morcillo-Laiz R, Munoz-Negrete FJ. Adenoviral Keratoconjunctivitis: an update. Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia 2013; 88(3):108-115
 13. Ghebremedhin B. Human Adenovirus: viral pathogen with increasing importance. European Journal of Microbiology and Immunology 2014;1:26-33

 

 

Abstract

 

Background: Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC), which is caused by adenoviruses, is one of the most frequent infections of the eye. This is a very communicable syndrome and causes large epidemics. There has been a very large adenovirus EKC outbreak in Herat since three years ago, which has resulted in public health burdens and extensive panic.

Objective: the aim of this study was to investigate the clinical diversity and complications of EKC, and the public knowledge about this syndrome.

Method: This prospective study has been performed on one hundred patients during six months in Roshana Private Hospital in Herat. All patients were examined for their visual acuity, signs and symptoms of EKC and the presence of its complications. In addition, the patients’ periauricular lymph nodes were examined. A questionnaire was designed and filled in to evaluate the public knowledge about EKC.

Results: The infection occurred bilaterally in one-third of cases. The remaining two-thirds demonstrated unilateral infection. 67% of cases occurred during fall and winter months. The most frequents clinical presentations included redness, conjunctival follicular reaction,  mucupurulent discharge, lid swelling and excessive tearing. Periauricular lymphadenopathy, subepithelial infiltration and pseudomembrane formation were also noted. Only half of the patients had knowledge about EKC and only 15% employed precautionary measures.

Conclusion: Public knowledge about EKC is very limited in Herat and only a handful of patients adhere to preventive measures. EKC has caused a very extensive outbreak in Herat. Patients are suffering from its disturbing clinical presentations and complications.

 

Key words: Keratoconjunctivitis, EKC, eye redness, tearing, periauricular lymphadenopathy, subepithelial infiltrates

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *